Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Söz konusu bu metinde (“Aydınlatma Metni”), Mobil Servisim 'ee (“Mobil Servisim” ve/veya “Şirket) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” ve/veya “Kanun”) 10.maddesi ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi hususunda muvafakat alınması amacıyla tanzim edilmiştir. Mobil Servisim işbu Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni “Mobil Servisim Üyelik Sözleşmesi” ile bir bütündür ve birlikte yorumlanır.

A) Veri Sorumlusunun Kimliği: Mobil Servisim, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haizdir. Bu çerçevede “veri sorumlusunun kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde varlığını sürdüren web sitesidir.

B) Verileri İşleme Amacı: Şirket, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verileri İşleme Şartlarına dayanarak Kanun’un 4.maddesinde yer alan Kişisel Verileri İşleme İlkelerine uygun olarak verileri işler. Mobil Servisim’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde başta KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuatta yer alan yükümlülüklere uygun hareket edilir.

Mobil Servisim edindiği kişisel verileri; web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden hizmet alımı yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlemesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli satış sözleşmesi kurulmasına aracılık etme konusunda yüklenilen edimleri ifa etmek, elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarını kullanabilmek, iletişim için iletişim bilgilerini kullanmak, hizmetlerle ile ilgili müşteri öneri ve şikayetlerini değerlendirmek, kendisi ile iş ortaklarının faaliyetlerinin ve uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla istatistiki değerlendirmeler yapmak amaçlarıyla kullanacaktır.

C) Verilerin Korunması ve Aktarılması: Web sitesi/ Mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan müşterilerin verdikleri veriler, müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Mobil Servisim tarafından elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin “B” maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Şirket edindiği kişisel verilerin güvenliği için, verinin mahiyetine göre sistemlerde, internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları da dikkate alınarak uygun teknik yöntemlerle gerekli önlemleri alır.

Mobil Servisim üzerinden yapılan tüm kredi kartı işlemleri ve onayları şirketten bağımsız olarak ilgili banka kuruluşu ile tüketici arasında gerçekleşmekte olup “kredi kartı şifresi” gibi bilgiler Mobil Servisim tarafından görüntülenmez ve kaydedilmez.

Üyelik, ödeme ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgilerin yanı sıra kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Şirket, yasal yükümlülükleri gereği talep halinde mahkeme ve sair kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşır.

Şirket, taahhüt ettiği hizmetlerin ifası ile istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisi ve iş ortaklarının faaliyetleri ve uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla sınırlı olmak üzere verileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

D) Veri Sahiplerinin Kanundan Doğan Hakları: Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri; kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde Kanun’un 28.maddesinin 2.fıkrasına veri sahibi Mobil Servisim’den uğradığı zararların tazmini dışında herhangi bir talepte bulunamaz. Dolayısıyla, veri sahibi sayılan durumlarda Kanun’un 11.maddesiyle kendine tanınan hakları kullanamayacaktır.